ALLMÄNNA VILLKOR FÖR WEBBHOTELL HOS DATORN.NET

1. ALLMÄNT

1.1 Dessa allmänna villkor reglerar förhållandet mellan beställare, nedan kallad Kund, SexxExx AB, nedan kallat Datorn.net. Detta med avseende att bruka tjänsten webbhotell hos Datorn.net som tillhandahålls av SexxExx AB, org. Nr 559170-8515.

1.2 Kund skall vara fysisk eller juridisk person.

1.3 Funktioner och tjänster hos Datorn.net framgår av kundfaktura, eventuellt avtal och hemsidan för Datorn.net.

2. AVTALSTID

2.1 Tjänsten löper enligt den period som Kunden väljer i samband med beställning, med början från det datum bekräftelse har utfärdats av Datorn.net. Om avtalet har ingåtts på distans, t.ex. via Internet, har dock kunden rätt att frånträda avtalet genom att meddela Datorn.net detta inom 30 dagar från datumet på orderbekräftelsen.

2.2 Vad som sägs i punkt 2.1 om ångerrätt gäller emellertid inte för domännamn och andra tredjepartsprodukter om Kunden begär att Datorn.net ska fullgöra Avtalet under ångerfristen eller om Kunden börjar använda tjänsten genom att exempelvis betala förskottsfaktura eller genom inloggning i supporten hos Datorn.net.

2.3 Avtalet upphör genom uppsägning eller genom att betalning för kommande period uteblir. Uppsägning kan med fördel göras genom inloggning i supporten för Datorn.net. En uppsägning kan även göras via e-post eller brev med användande av det formulär som finns tillgängligt på hemsidan för Datorn.net. Vid uppsägning som inte sker genom supportsidan på Datorn.net ska kundnummer och person- eller organisationsnummer uppges.

2.4 Om Kunden önskar ändra abonnemangsperiod ska sådan begäran inkomma till Datorn.net senast samma dag innevarande abonnemangsperiod löper ut. Eventuellt utestående fakturor ska även vara betalda. Ändring av abonnemangsperiod träder i kraft då Datorn.net skickat ut faktura med bekräftelse på att ändringen av abonnemangsperioden är verkställd.

2.5 Endera parten har rätt att skriftligen via e-post eller brev säga upp avtalet till omedelbart upphörande om (1) den andra parten begår ett väsentligt avtalsbrott och, i den mån rättelse är möjlig, inte vidtar rättelse inom 14 dagar efter skriftlig uppmaning därom med hänvisning till denna bestämmelse, eller (2) part försätts i konkurs eller likvidation, är föremål för ackordsförfarande eller annars uppenbart är på obestånd. Vidare har Datorn.net rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om det skäligen kan antas att fortsatt spridning av information i Tjänsten strider mot lag eller annan myndighetsförfattning, om Datorn.net orsakas driftstörningar vilka skäligen kan antas bero på fel eller tekniska störningar hänförliga till Kunden eller om Kunden missbrukar supporten hos Datorn.net.

2.6 I samtliga fall då Datorn.net har rätt att säga upp Tjänsten till omedelbart upphörande har Datorn.net även rätt att stänga av Tjänsten i avvaktan på vidare utredning. Datorn.net har även rätt att stänga av Tjänsten till följd av polisanmälan, utredning, tvist eller dylikt gällande Tjänsten om Datorn.net bedömer att detta behövs för att förhindra eventuell fortsatt brottslighet eller att ändringar genomförs som kan försvåra ärendet. Datorn.net har också rätt att stänga av Tjänsten om Kundens installation är föråldrad eller innehåller säkerhetsbrister Datorn.net äger även rätten att uppdatera installationen åt Kunden utan att meddela detta.

2.7 Vid avstängning av Tjänsten har Datorn.net rätt att informera om detta via Kundens hemsida eller via e-post. Vid återaktivering av Tjänsten debiteras Kunden en startavgift.

3. BETALNING

3.1 Avgifter för samtliga tjänster utgår i form av årsvis förskottsbetalning via faktura, 30 dagar netto, enligt vid varje faktureringstillfälle gällande prislista.

3.2 Kund som underlåter att betala inom fem (5) dagar, efter det att betalningspåminnelse har skickats ut via e-post och/eller vanligt brev, stängs av från avtalad tjänst.

3.3 Dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen från förfallodagen tills dess att betalning fullgjorts. I förekommande fall utgår lagstadgad påminnelseavgift och inkassoavgift.

3.4 Kund skall inom sju (7) dagar efter faktureringsdatum meddela Datorn.net om en faktura anses vara felaktig. Sker detta inte inom denna tidsperiod förlorar kunden rätten att göra invändningar mot fakturan.

3.5 Höjning av priser på den tjänst kunden utnyttjar skall meddelas minst en (1) månad i förväg. Prissänkningar behöver ej meddelas i förväg.

3.6 Vid höjning av priset för den tjänst som kund använder sig av, har kunden rätt att skriftligen säga upp avtalet med verkan senast den dagen avgiftshöjningen träder i kraft.

3.7 Datorn.net äger rätten att med omedelbar verkan höja en avgift om höjningen är direkt hänförlig till förändring av valutakurs, skatt eller annan liknande omständighet utanför Datorn.nets kontroll och som påverkar kostnaden för avtalad tjänst.

3.8  Eftersom Datorn.net enbart skickar digitala fakturor via epost finns det ingen fakturaavgift eller liknande.

4. ÅTERBETALNING

4.1 Återbetalning av erlagd avgift görs endast i de fall då uppsägningen grundas på förändringar i avtalet eller allvarliga driftsstörningar för vilka Datorn.net ansvarar för. Vid driftstörningar återbetalas avgift motsvarande störningens varaktighet och vid förändringar i avtalet återbetalas hela det resterande beloppet.

4.2 Vid driftstörningar mindre än två (2) dagar per störningstillfälle utgår ingen ersättning.

4.3 Domännamn och andra tredjepartsprodukter  som nämns i 2.2 återbetalas inte. 

5. ÖVERLÅTELSE

5.1 Kunden äger rätten att överlåta avtalet efter medgivande från Datorn.net.

5.2 Överlåtelse träder inte i kraft förrän överlåtelsehandling, undertecknad av överlåtande respektive mottagande part, kommit Datorn.net tillhanda.

5.3 Frånträdande kund är ej betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommer efter överlåtelsen.

6. DATORN.NETs ANSVAR

6.1 Datorn.net är ej ansvarig eller skadeståndsskyldig för direkta eller indirekta skador och förluster av data och information på grund av fel, uteblivna leveranser, avbrott eller störningar utanför Datorn.net kontroll. Detta kan till exempel vara olyckshändelser, brand, explosion, krig, upplopp, blixtnedslag, översvämning, hårt väder, arbetsmarknadskonflikt eller underlåtenhet ifrån myndighet eller annan utomståendes sida. Datorn.net är inte heller skadeståndsskyldiga om någon gör intrång i datorutrustning, tillhörande webbkonton och skaffar sig tillgång till, ändrar eller raderar kundens information och/eller filer.

6.2 Datorn.net äger rätten att genomsöka kundens filer och lagrat material av systemtekniska skäl samt genomföra kontroll av olägenheter under punkt 8.2. Datorn.net förbehåller sig även rätten att av systemtekniska skäl flytta och kopiera information för exempelvis säkerhetskopiering och serverbyte.

6.3 Datorn.net hanterar all kundinformation konfidentiellt. Dock kan Datorn.net via föreläggande i domstol åläggas att utlämna kundinformation till berörda myndigheter.

7. KUNDENS ANSVAR

7.1 Kunden ansvarar för all information på respektive konto.

7.2 Kunden är införstådd med att det är otillåtet att göra obehörigt intrång i webbtjänsten och de datorresurser hos det webbhotell som webbtjänsten körs på.

7.3 Kunden ansvarar även för allt handlande denne utför via tjänsten.

7.4 Kunden har anmälningsskyldighet angående eventuella fel som uppstår på webbkontot såsom visande utav känslig information, funktionsfel med mera.

8. POLICY

8.1 För att minimera en oseriös användning av webbtjänsten förbehåller sig Datorn.net rätten till fri prövning enligt nedanstående regler.

8.2 Brott mot nedanstående regler ger Datorn.net rätten att stänga av kunden ifrån tjänsten, utan rätt till återbetalning av avgiften för resterande tid.

Det är inte tillåtet att:

a. Sprida olaglig, oetisk och rasistisk information eller uppmaning till detsamma.

b. Sprida olaglig pornografi, erbjuda sexuella tjänster eller uppmana till detsamma.

c. Bryta eller uppmana till brott mot svensk lagstiftning.

d. Trakassera individer, företag, myndigheter eller organisationer.

e. Utföra handlingar som negativt påverkar webbtjänsten, bakomliggande teknik, tredje part samt internet.

f. Sprida spam, kedjebrev etc. eller låta otillbörlig använda programvaran.

g. Begå handlingar som negativt påverkar Datorn.net eller dess kunder.

h. Försöka göra intrång i Datorn.net system eller via Datorn.net system försöka göra intrång i andra system.

i. Uppge felaktiga uppgifter vid beställning eller vid kontakt med Datorn.net.

9. AVTALSÄNDRINGAR

9.1 Datorn.net har rätt att ändra allmänna villkor utan att kund direkt meddelas om detta. Sådana ändringar kommer att publiceras på Datorn.net.

10. TVIST

10.1 Tvist som härrör ur detta avtal skall i första hand försöka lösas av parterna. Uppstår ej enighet inom tre (3) månader från att part påtalat förhållandet som åberopas skall tvisten avgöras av allmän domstol. Kristianstads tingsrätt är exklusivt behörig. Tingsrättens beslut kan ej överklagas.